SVESNO KRŠENJE USTAVOM GARANTOVANIH PRAVA

Pokret “Pravo na život – Meri” najoštrije osuđuje kršenje člana 21. i 36. Ustava Republike Srbije od strane sektora za inspekcijske poslove, odeljenja zdravstvene inspekcije u Beogradu.

Nakon završene vanredne spoljne kontrole kvaliteta rada, za koju je zahtev podnet još juna meseca 2020. godine, a u vezi sa smrti Bekirovski Merite, i dostavljanja izveštaja stručnih nadzornika koji su u svom zaključku naveli da nisu utvrđeni nedostaci u lečenju Bekirovski Merite, predsednik pokreta je podneo prigovor u skladu sa članom 36. Ustava Republike Srbije koji propisuje da svako ima pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo.

Član 21. Ustava Republike Srbije propisuje zabranu diskriminacije i da svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije!

U prigovoru su iznete činjenice koje nedvosmisleno dokazuju (ne ukazuju već dokazuju) da vanredna spoljna kontrola kvaliteta rada nije urađena u skladu sa pravilnikom o proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova. Ukazano je i da su stručni nadzornici propustili da utvrde tačno činjenično stanje, nisu postupili u skladu sa članom 14.pravilnika, nisu naveli konkretne protokole i procedure,nisu naveli ustanovljenu medicisnku praksu, propustili da popune predviđene stavke pod tačkama 9.1, 9.2 i 9.3, i sklapajući pojedine rečenice na taj način što su iz više različitih izveštaja izvlačili delove rečenica i konstruisali ih kao jednu, navodeći netačnu hronologiju događaja, nesavesno obavili svoju dužnost u cilju prikrivanja i opravdavanja postupaka nakon kojih je pod i dalje nerazjašnjenim okolnostima preminula Bekirovski Merita.

Ukazano je i da stručnim nadzornicima nije data sva dokumentacija jer se nigde ne navodi da su pacijentkinji ordinirane inekcije kometol i cordarone. Imajući u vidu ovo saznanje, a da stručni nadzornici nisu naveli da je bilo indikacija za ovim inekcijama, proizilazi da intervencija kod Bekirovski Merite nije bila u skladu sa protokolima i medicinskom praksom.
Detaljnije o svim propustima može se pročitati na ovom linku.

I pored jasnih i nedvosmislenih činjenica da je rad stručnih nadzornika nepotpun, netačan i nesavestan, što govori i sama dokumentacija, nekad zdravstveni inspektor, a danas šef odseka, dostavlo je 06. 09. 2020. godine sledeći dopis:

Hijerarhija domaćih i međunarodnih opštih pravnih akata zasnovana je na pravnom poretku Republike
Srbije koji je jedinstven.
Ustav je najviši pravni akt Republike Srbije.
Član 36. Ustava, odnosno najvišeg pravnog akta propisuje pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno
sredstvo. (što je u ovom slučaju prigovor).
Jemči se jednaka zaštita prava pred sudovima i drugim državnim organima, imaocima javnih
ovlašćenja i organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.
Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom
pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu

Jasno je svakome da je Ustav najviši pravni akt i iznad je zakona. To što je član zakona neustavan, nije problem građanina i državni organ bi morao da postupa po prigovoru na osnovu člana 36. Ustava RS na koji se i prigovor poziva.

Zbog ovakvog postupanja, kršenja ljudskih prava i svesnog gaženja Ustava Republike Srbije, Pokret “Pravo na život – Meri” će preduzeti sve pravne i institucionalne mehnizme, o postupanju inspektora obavestiti relevantne institucije i zaštititi prava građana koja pojedinci u institucijama svesno ugrožavaju i krše.

Interesantno je da je potpisnik ovog dopisa nekadašnji zdravstveni inspektor, a sadašnji šef odseka. Isti onaj inspektor koji je antidatirao dokument kojim se pre dve godine prvi put zatražila vanredna spoljna kontrola kvaliteta stručnog rada u kome je datum pisanja predloga za vanredni spoljni nadzor 29. 06. 2020. dok se u dokumentu navode preduzeti postupci do podnošenja predloga sa datumom 30. 06. 2020. godine. Sumnjamo da gospodin Milovanović poseduje vremensku mašinu i pre smo verovanja da sve radi svesno u cilju da se istina o smrti Bekirovski Merite nikad ne sazna.

Obećavamo da mu to nećemo dozvoliti!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ovaj sajt kreiran je i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije.

Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran Pokret Pravo na zivot Meri, i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije.

©2022. Reci glasno da ne bude kasno.

Facebook
Twitter
LinkedIn