Da li život košta 2000 dinara?

U toku 2022. godine, na ime paušalnog iznosa od strane različitih privatnih klinika i ordinacija, ZUM Beograd je prihodovao na račun sopstvenih sredstava nešto više

saznaj više

194 DISPEČARSKI CENTRI

Kao članovi radne grupe za izradu predloga mera za unapređenje rada hitne medicinske pomoći na teritoriji Srbije pri Ministarstvu zdravlja, izradili smo i dali više

saznaj više

LEKARSKA GREŠKA

DOKAZIVANJE LEKARSKE GREŠKE: Le­kar mo­že da od­go­va­ra na če­ti­ri na­či­na. Pre­kr­šaj­no, di­sci­plin­ski, mo­že da sno­si gra­đan­sku od­go­vor­nost za na­kna­du šte­te i da bu­de kri­vič­no go­njen.

saznaj više

Ovaj sajt kreiran je i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije.

Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran Pokret Pravo na zivot Meri, i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije.

©2022. Reci glasno da ne bude kasno.