Okrugli sto

Organizacija “Pravo na život – Meri” održala je okrugli sto sa temom “Analiza sistema službi hitne pomoći i definisanje problema” 22. juna 2021. godine u Kući ljudskih prava u Beogradu u okviru projekta “Da ne bude kasno”. Na skupu su prisustvovali i govorili lekari i medicinski tehničari Zavoda za hitnu pomoć, kao i pravnica Sonja Hadži Borjanović koja je predstavila svoju analizu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Cilj okruglog stola bila je analiza postojećeg stanja u zavodima za hitnu medicinsku pomoć i načini unapređenja protokola i postupaka rada. Tokom okruglog stola, predstavljeni su protokoli i postupci rada sva četiri zavoda za hitnu medicinsku pomoć kako bi se jasno definisala odstupanja u radu zavoda, bolje razumeli postupci prilikom trijaže i intervencije, i identifikovali izazovi u radu. Organizacija “Pravo na život – Meri” će u skladu sa prikupljenim informacijama i preporukama izraditi analizu sistema hitne medicinske pomoći i definisati set preporuka koje će dalje biti razrađene i predstavljene donosiocima odluka.

Zaključci koji su tom prilikom doneseni su:

Postojeći pravni okvir zdravstvene zaštite u nedovoljnoj meri definiše rad i funkcionisanje hitne medicinske pomoći, te je donošenje zakona o hitnoj medicinskoj pomoći neophodan korak ka boljem regulisanju sistema hitne medicinske pomoći. Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći će doneti sistemske promene u funkcionisanju ovog važnog dela zdravstvenog sistema Srbije – treba da doprinese boljem regulisanju i funkcionisanju sistema hitne medicinske pomoći i to u sledećim delovima:

– Kadrovska politika i rešenja (veci broj direktnih izvrsilaca a smanjivanje administracije)

– Tehnička opremljenost zavoda za hitnu medicinsku pomoć (identicna opremljenost svih vozila)

– Jasno definisanje opsega delatnosti i usluga koje pruža HMP

– Definisanje neophodne medicinske dokumentacije (od prijema do primopredaje ka nadležnoj zdravstvenoj ustanovi) kojom se omogućava efikasnije praćenje rada i daljeg zbrinjavanja pacijenata (jedinstvena dokumentacija za celu Srbiju)

– Jasno definisanje organizacione strukture sistema hitne medicinske pomoći i definisanje uloga u strukturi i sistema odgovornosti

– Ujednačavanje protokola zavoda za hitnu medicinsku pomoć

– Definisati opseg delatnosti i rada Zavoda za HMP, službi HMP i stanica za HMP

– Definisanje teritorijalne pokrivenosti zavoda; povezano sa tim, korišćenje statističkih podataka o stanovništvu

– Unaprediti rad i funkcionisanje Republičke Stručne Komisije (RSK)

– formirati nezavisne stručne komisije i unaprediti transparentnost njihovog rada

– Uvesti kontinuiranu edukaciju zaposlenih u HMP 

– Uvesti obavezu redovnih trenažnih aktivnosti

– Analizirati mogućnost regionalizacije HMP sa ciljem unapređenja efikasnosti rada HMP